Spolužáci logo

Zpracování osobních údajů najdete zde

Smluvní podmínky služby Najdispoluzaky.cz

1.        Úvod

1.1        Lukáš Kříž, se sídlem Kollárova 405/1, 18600 Praha 8, identifikační číslo: 87878801, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném v Městském Úřadě Praha 8 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru NajdiSpoluzaky.cz, dostupného z internetové adresy (URL) https://najdispoluzaky.cz (dále jen „Server“), prostřednictvím kterého se mohou uživatelé Serveru (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) připojovat se do tříd a komunikovat s uživateli on-line, nahrávat fotky, dokumenty a využívat portál za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

2.        Popis služby NajdiSpoluzaky.cz

2.1.        Server je zaměřen především na komunikací Uživatelů on-line, k osobní prezentaci Uživatele, vzájemné komunikaci Uživatelů, včetně prohlížení fotografií a profilů jiných Uživatelů, připojování Uživatelů do tříd.

3.        Práva a povinnosti smluvních stran

3.1.        Využívat Službu mohou registrovaní i neregistrovaní Uživatelé. Registrovaným Uživatelem se rozumí uživatel, který je registrovaný ke službám poskytovaným Provozovatelem.

3.2.        Neregistrovaní uživatelé jsou oprávněni Službu užívat pouze za účelem vyhledávání třídy a škol na Serveru.

3.3.        Komunikovat s ostatními Uživateli a připojit se třídy může pouze registrovaný Uživatel, který na Službu vyplnil povinné údaje na svém profilu vytvořeném na Službě.

3.4.        Služby jsou Provozovatelem Uživatelům poskytovány bezplatně.

3.5.        Uživatel není oprávněn do svých příspěvků zahrnovat reklamní sdělení.

3.6.        Uživatel odpovídá za to, že obsahem příspěvků a/nebo fotografiemi či jinými soubory zveřejněnými v rámci příspěvků Uživatele a/nebo profilu Uživatele nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.

3.7.        V případě, že Uživatel zveřejní v rámci svých příspěvků a/nebo profilu Uživatele  nebo fotogalerii fotografie, texty nebo jiné výsledky vlastní tvůrčí duševní činnosti, uděluje okamžikem zveřejnění tohoto obsahu v příspěvku a/nebo profilu Uživatele Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití fotografií, textů a jiných výsledků vlastní tvůrčí duševní činnosti, a to na dobu zv eřejnění fotografií, textů nebo jiných výsledků tvůrčí duševní činnosti na Serveru a ke způsobůmužití v souladu s určením Serveru a v souladu s těmito Podmínkami.

3.8.        Za obsah příspěvků zveřejněných na Službě odpovídá Uživatel. Uživatel je povinen zajistit, aby obsah příspěvků a jeho aktivity v rámci Služby byly v souladu s Podmínkami, právním řádem České republiky a aby nenarušovaly dobré mravy a/nebo veřejný pořádek. Provozovatel za obsah příspěvků Uživatelů a aktivity Uživatelů v rámci Služby nenese žádnou odpovědnost.

3.9.        Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, zprávy Uživatele a/nebo zamezit Uživateli přístup na Službu, pokud příspěvky, zprávy a/nebo aktivity Uživatele v rámci Služby nejsou v souladu s těmito Podmínkami, Pravidly, právním řádem České republiky, narušují dobré mravy a/nebo veřejný pořádek, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

3.10.        Uživatel má právo své příspěvky zveřejněné v rámci Službě kdykoliv smazat.

3.11.        Uživatel má právo svůj profil ze Službě kdykoliv odstranit. Provozovatel se zavazuje, že profil Uživatele odstraní ze Služby bez zbytečného odkladu.

3.15.        Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů.

3.16.        Provozovatel není odpovědný za případnou ztrátu dat umístěných v systému Služby.

3.17.        Služba je přístupná pouze uživatelům od 15 let věku. Uživatele mladší 15 let nesmí mít na službě registraci, ani do ní vkládat obsah.

4. Zpracování osobních údajů

4.1.   Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

4.2.   Pro účely užívání Služby Uživatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání Služby (zejména adresné a popisné údaje).

4.3.   Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel používá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

4.4.   Uživatel bere na vědomí, že ostatním Uživatelům Serveru budou zobrazovány údaje o jeho věku, pohlaví a dále fotografie Uživatele a fotografie, které nahrál do fotoalba. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním svého profilu zveřejnění a zpřístupnění jím poskytnuté osobní údaje včetně zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) v rámci Služby předem neurčenému okruhu osob. Provozovatel zpracovává pouze citlivé osobní údaje Uživatele, které Uživatel zveřejnil v rámci Služby.

4.5.   V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 4.3. a 4.4. Podmínek, pokud je takové zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

4.6.   Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Uživatelem poskytnuté e-mailové adresy.

4.7.   Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

5.        Závěrečná ustanovení

5.1.        Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit registraci na Serveru. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále Službu, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 5.1.2020.